សម្របសម្រួលដោយលោក ជីម វ៉ាន់ដឿន CVD
បណ្ណាល័យស្នេហ៍ | តំបន់វែបសាយ| បណ្ណាល័យរូបភាព | តំបន់ផលិតកម្ម | បណ្ណាល័យឯកសារ
យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តស៊ីវីឌី(CVD) ​ដែលបានចំណាយពេលវេលា ​​ដ៏មានតំលៃ​ចូលមកកាន់គេហទំព័រ ថ្មីរបស់យើងខ្ញុំ ​​​
Featured Articles
All Stories

សាលា

សាលាអន្ដរជាតិវ័ន្ដវើល មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្វាយធំ ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង។

Tuesday, October 8, 2013

ប្រពន្ធក្មេង

chim kroeun   at  5:02 AM  1 comment

ចុចទីនេះអានបន្ត >>

Thursday, September 5, 2013

[FULL ALBUM] TOWN CD VOL 42 - ការស្រលាញ់ដែលអូនមិនអាចស្មោះបង
Tracklist:
01-Sne bong kleng klay te oun chei chab kei je ka pith (sophe) || ដោនឡូត
02-Goiden Gate (yu) || ដោនឡូត
03-bong nek teb oun nek kenh (sasa) || ដោនឡូត
04-sang sa jas nhom kus ey? (rath) || ដោនឡូត
05-brab sang sa kmen nek phseng brab nek phseng khmen sang sa (sophe) || ដោនឡូត
06-ka sro lanh del oun min ahc smos bong ( yu) || ដោនឡូត
07-kom check-in jer 1 ke ban ort? (rath) || ដោនឡូត
08-som tus jong ban ey? (sasa) || ដោនឡូត
09-Bros sa va mux mich (sophe) || ដោនឡូត
10-Phek 1 muth het way ni yay min jenh? (rath) || ដោនឡូតទាញយកកម្មវិធី [FULL ALBUM] TOWN CD VOL 42 - ការស្រលាញ់ដែលអូនមិនអាចស្មោះបង

chim kroeun   at  7:33 PM  No comments

[FULL ALBUM] TOWN CD VOL 42 - ការស្រលាញ់ដែលអូនមិនអាចស្មោះបង
Tracklist:
01-Sne bong kleng klay te oun chei chab kei je ka pith (sophe) || ដោនឡូត
02-Goiden Gate (yu) || ដោនឡូត
03-bong nek teb oun nek kenh (sasa) || ដោនឡូត
04-sang sa jas nhom kus ey? (rath) || ដោនឡូត
05-brab sang sa kmen nek phseng brab nek phseng khmen sang sa (sophe) || ដោនឡូត
06-ka sro lanh del oun min ahc smos bong ( yu) || ដោនឡូត
07-kom check-in jer 1 ke ban ort? (rath) || ដោនឡូត
08-som tus jong ban ey? (sasa) || ដោនឡូត
09-Bros sa va mux mich (sophe) || ដោនឡូត
10-Phek 1 muth het way ni yay min jenh? (rath) || ដោនឡូតចុចទីនេះអានបន្ត >>

[FULL ALBUM] RHM CD VOL 488 - ឥទ្ឋិពលហួសសម័យ 
TrackList:
01. Hetpol Hous Sakmai-Zono || ដោនឡូត
02. Songsa Neak Na Neng Nor-Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
03. Message Tver Oy Oun Chhlous Knea-Zono || ដោនឡូត
04. Khus Tang Pi Kert-Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
05. Oun Neak Krong Bong Neak Khet-Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
06. Pi Mat Yang Khley-Zono || ដោនឡូត
07. Oscha Nas Men Te-Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
08. Min Bach Srolanh Bong Te-Zono || ដោនឡូត
09. Besdong Nov Tae Lort Nhab -Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
10. Ber Ches Srolanh Mdech Min Ches Rean Smos-Zono || ដោនឡូត

[FULL ALBUM] RHM CD VOL 488 - ឥទ្ឋិពលហួសសម័យ

chim kroeun   at  7:32 PM  No comments

[FULL ALBUM] RHM CD VOL 488 - ឥទ្ឋិពលហួសសម័យ 
TrackList:
01. Hetpol Hous Sakmai-Zono || ដោនឡូត
02. Songsa Neak Na Neng Nor-Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
03. Message Tver Oy Oun Chhlous Knea-Zono || ដោនឡូត
04. Khus Tang Pi Kert-Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
05. Oun Neak Krong Bong Neak Khet-Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
06. Pi Mat Yang Khley-Zono || ដោនឡូត
07. Oscha Nas Men Te-Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
08. Min Bach Srolanh Bong Te-Zono || ដោនឡូត
09. Besdong Nov Tae Lort Nhab -Pon SreyKhuoch || ដោនឡូត
10. Ber Ches Srolanh Mdech Min Ches Rean Smos-Zono || ដោនឡូត

ចុចទីនេះអានបន្ត >>

[FULL ALBUM] RHM CD VOL 487 - អូនដកបងស្មើរសូន្យ
TrackList:
01. Oun Dork Bong Smer 0-Sours Visa || ដោនឡូត
02. Tuek Phnek Songsa-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
03. Muk Songsa Thmey -Sours Visa || Download || ដោនឡូត
04. Phnher Oy Monus Pi Neak-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
05. Online Krob Pel-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
06. Ke Loar Bunna Terb Bong Plech Oun-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
07. Monus Srey Min Akork Ber Monus Bros Loar-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
08. Besdong Phdam Preas Atet-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
09. Mdech Pouk Ke Chea Monus Pi Neak-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
10. Srolanh Neak Na Srach Tae Khnhom-Sours Visa || Download || ដោនឡូត[FULL ALBUM] RHM CD VOL 487 - អូនដកបងស្មើរសូន្យ

chim kroeun   at  7:30 PM  No comments

[FULL ALBUM] RHM CD VOL 487 - អូនដកបងស្មើរសូន្យ
TrackList:
01. Oun Dork Bong Smer 0-Sours Visa || ដោនឡូត
02. Tuek Phnek Songsa-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
03. Muk Songsa Thmey -Sours Visa || Download || ដោនឡូត
04. Phnher Oy Monus Pi Neak-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
05. Online Krob Pel-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
06. Ke Loar Bunna Terb Bong Plech Oun-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
07. Monus Srey Min Akork Ber Monus Bros Loar-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
08. Besdong Phdam Preas Atet-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
09. Mdech Pouk Ke Chea Monus Pi Neak-Sours Visa || Download || ដោនឡូត
10. Srolanh Neak Na Srach Tae Khnhom-Sours Visa || Download || ដោនឡូតចុចទីនេះអានបន្ត >>

[FULL ALBUM] RHM CD VOL 486 - ហេតុអ្វីបងស្រលាញ់អូនតែពេលស្រវឹង?

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
01. Het Avey Srolanh Oun Tae Pel Sroveng-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត
02. Pel Sroveng Terb Deng Tha Srolanh Oun-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
03. Songsa Khnong Chet-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត
04. Songsa Khnong Chet-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
05. Mean Songsa Thmey Choub Bong Kom Pey-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត
06. Het Avey Srolanh Ke-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
07. Yolsob Madong Teat Ban Te?-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
08. Mdech Sonya Neng Neang Doch Sonya Neng Oun-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត
09. Min Yom Min Men Khmen Banha-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
10. Monus Srey Beb Na Terb Som Neng Bong-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត

Download Full Album:
MediaFire    ||    TusFiles


[FULL ALBUM] RHM CD VOL 486 - ហេតុអ្វីបងស្រលាញ់អូនតែពេលស្រវឹង?

chim kroeun   at  7:29 PM  No comments

[FULL ALBUM] RHM CD VOL 486 - ហេតុអ្វីបងស្រលាញ់អូនតែពេលស្រវឹង?

ចំណងជើងបទចម្រៀង៖
01. Het Avey Srolanh Oun Tae Pel Sroveng-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត
02. Pel Sroveng Terb Deng Tha Srolanh Oun-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
03. Songsa Khnong Chet-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត
04. Songsa Khnong Chet-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
05. Mean Songsa Thmey Choub Bong Kom Pey-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត
06. Het Avey Srolanh Ke-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
07. Yolsob Madong Teat Ban Te?-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
08. Mdech Sonya Neng Neang Doch Sonya Neng Oun-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត
09. Min Yom Min Men Khmen Banha-Chhoun Sovannareach   ||   ដោនឡូត
10. Monus Srey Beb Na Terb Som Neng Bong-Pich Sophea   ||   ដោនឡូត

Download Full Album:
MediaFire    ||    TusFiles


ចុចទីនេះអានបន្ត >>

Discussion

facebook

ទស្សនាទូរទស្សន៍តាមអនឡាញ

Watch Live TV Online From Sabay70

Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.